نظر شما درمورد فعالیتهای مختلف مدرسه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵چیست؟